Magusad koolitused kõigile

Toidukoolitused algajatele ja hobikokkadele

Eesti ja Euroopa parimatelt kondiitritelt

Toidukunsti Stuudio täienduskoolituse õppekorralduse alused

Toidukunsti Stuudio OÜ (reg nr 16519394) korraldab täiskasvanutele täienduskoolitusi, mis on
suunatud kõigile huvilistele algajatest kuni taset tõsta soovivatele tipp-professionaalidele. Koolitused
toimuvad nii õppeklassisv kui veebiõppena. Veebikeskkonnas õpe on korraldatud sihtgrupi jaoks
mõistetavas selges keeles. Õppijate jaoks on kättesaadavad nii tehniline kui sisuline tugi mõistliku aja
jooksul. Retsepte saab alla laadida. Sihtgrupp on täpsustatud koolituse õppekavas.

 1. Toidukunsti Stuudio juhindub kahest kodulehel avaldatud dokumendist:
  1.1. õppekorralduse alused, mis hõlmab:
  1.1.1. õppijate vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi ning korda
  1.1.2. koolitustasu tingimusi ning korda
  1.1.3. asjaajamise korda
  1.2. kvaliteedi tagamise kord hõlmab:
  1.2.1. loetelu õigusaktidest, millest lähtutakse
  1.2.2. koolitajate kvaliteedi ja tagasiside kogumise aspekte
  1.2.3. andmekaitse aspekte
 2. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45
  minutit. Erandina arvestatakse koolituste mahtu veebiõppes, mida õppija läbib iseseisvalt,
  astronoomilistes tundides. Kumba tundide arvestust kasutatakse, on veebis koolituse info juures, sh
  koolituse õppekavas ära toodud.
 3. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena, õpe on õppekava tingimuste raames
  paindlik ja osalejate vajadustest lähtuv õpiväljundite saavutamise toetamiseks. Koolitus alguses
  täpsustatakse õpivajadusi ja motivatsiooni ja sõlmitakse kokkulepped turvalise ja ergonoomilise
  õpikeskkonna tagamiseks (veebiõppes, mida õppija läbib iseseisvalt, juhendatakse õppijat
  turvalisuse ja ergonoomika osas koolitaja soovitustena). Kasutame kõrge kvaliteediga tooraineid,
  õppijatel ei ole lubatud oma toorainet õppeklassi tuua.
 4. Õppijad võtavad õppeklassi kaasa oma vahetusjalanõud, kannavad koolituse käigus stuudio
  poolt tagatud põlle, pikad juuksed põimitakse patsi. Pestakse käsi enne toiduvalmistamisele
  asumist ning vajalike toimingute vahel. Vajadusel kantakse kindaid. Hoitakse toiduvalmistaise ala
  vaba sinna mittekuuluvatest esemetest.
 5. Õppetöö toimub eesti keeles, võimalusel kontaktõppes paralleeltõlkega vene ja inglise keelde.
  Veebiõppes on võõrkeele tugi.
 6. Hindamine on eristamata, õppijad saavad koolitajalt jooksvat tagasisidet koolituse käigus.
 7. Õppematerjalid antakse kontaktõppes paberkandjal, veebiõppes on õpekeskkond avatud aasta
  registreerumise kinnitamisest.
 8. Õppetöö korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis saadetakse koolitusel osalejale
  N päeva pärast koolitusele registreerumist e-mailile. Toidukunsti Stuudio jätab endale õiguse teha
  õppeplaanis muudatusi, millest teavitatakse registreerunud õppijaid aegsasti.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 1. Koolitusele registreerumiseks tuleb täita vorm https://www.toidukunstistuudio.ee/
 2. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Registreerimise järel
  saadetakse e-kirjaga andmed arve tasumiseks. Arve tasumisel saadetakse registreerumise
  kinnitus. Koolituskoha tagab õppijale kinnituskirja saamine, et koolitustasu makse on laekunud.
  Valik koolitusi on kuni 19-aastaseks saamiseni poole hinnaga.
 3. Koolitusel õppimist alustavad õppijad, kelle Toidukunsti stuudio on õppegruppi arvanud ning
  kes:
  11.1. on koolituse eest tasunud,
  11.2. kes osalevad kinkekaardi alusel
  11.3. kes on saanud ettevõtte poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
 4. Toidukunsti stuudiol on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata
  grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel
  võimalusel. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral
  üle mõne teise Toidukunsti stuudio koolituse osavõtutasuks.
 5. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve tähtajal maksmata
  Jätmisel.
 6. Tunnistus väljastatakse täienduskoolitusel õppijale, kes saavutas õppekava õpiväljundid, muul
  juhul väljastatakse soovi korral tõend.
 7. Koolituse kohta tagasiside saamiseks
  15.1. kogub koolitaja jooksvat tagasisidet koolituse käigus võtmekohtadel
  15.2. toimub õppeklassis toimuvate koolituse lõpus suuline vestlusring
  15.3. veebikoolitustel palutakse õppijatel täita mõistlikus mahus tagasiside ankeet
 8. Koolitustasud
  16.1 Koolitustasud avaldatakse koolituse väljakuulutamisel.
  16.2 Erandjuhtutel rakendub broneerimistasu 200 eurot, sellest teavitatakse kodulehel koolituse
  väljakuulutamisel. Broneerimistasu tuleb maksta koolitusel osalejal 3 päeva jooksul pärast
  ettemaksuarve saatmist õppija e-postile. Broneerimistasu ei tagastata, v.a juhul kui koolitus jääb ära
  koolitajast tingitud põhjustel.
  16.3 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti
  teel. Koolitustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust. Kui koolituse
  alguseks pole kogu summa tasutud, siis on korraldajal õigus osaleja koolituselt välja
  arvata.
  16.4 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi
  kokkulepe.

17 Koolitusest loobumine
17.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
viivitamatult e-kirja teel (meiliaadressil või smsi).
17.2 Taganemisõigus on sätestatud kodulehel: https://www.toidukunstistuudio.ee/koolitused/uld-
ja-tagasimakse-tingimused

 1. Koolituse katkestamine
  Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata, vabade kohtade olemasolul saab õppija liituda
  järgmise grupiga.
 2. Koolituse ära jäämine
  Kui koolitus jääb ära mõlemast osapoolest sõltumatutel asjaoludel, siis tagastatakse õppetasu täies
  ulatuses (k.a broneerimistasu).
 3. Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmise korral Harju
  maakohtus.
Scroll to Top